Aanpak Gezonde (Werk-)omgeving met COVID-19

De kantoren zullen blijvend anders ingericht en gebruikt gaan worden, ook wanneer het virus niet meer heerst. Kantoren zullen niet enkel corona-proof gemaakt moeten worden, maar zullen blijvend anders ingericht en gebruikt worden. Een belangrijk aspect is dat er veel meer focus komt op hygiëne en gezondheid, en we zullen herdefiniëren wat een gezond kantoor is.

Dit gaat verder dan de 1,5 meter samenleving waar we nu aan wennen. Er zal meer nodig zijn dan alleen bureaus die verder uit elkaar staan of afscheidingen met plexiglas. Een veilige, comfortabel en gezonde werkomgeving is van essentieel belang.

Luchtkwaliteit

Na de SARS-uitbraak in 2002-2003 zijn er veel studies gedaan naar het verspreiden van virussen via de lucht (Luongo et la, 2016; Li et al, 2007) in gebouwen. In deze studies lijkt het verspreiden van virussen via de lucht een belangrijke overdrachtsvorm te zijn geweest.Zo vallen de grotere druppels snel op de grond (anderhalve meter) maar kunnen kleine druppels tot wel 10 meter in de lucht blijven zweven (Morawska et al, 2020). Het ventilatiesysteem speelt hierbij een belangrijke rol. Een goede ventilatie zorgt ervoor dat deze luchtdeeltjes zo snel mogelijk uit de lucht verdwijnen. Er is brede consensus dat ventilatie en luchtstromingen in gebouwen de overdracht van infectiezieken reduceert.

Over het algemeen zal meer ventilatie de kans op besmettingsrisico verminderen. Het doel van ventileren is luchtreiniging door het verdunnen of verdringen van vervuiling (luchttoevoer) en het verwijderen van die vervuiling (luchtafvoer). Bij een hogere ventilatievoud wordt de lucht in de ruimtes vaker verschoont met verse lucht. Dit zorgt voor minder vuile lucht maar ook bijvoorbeeld voor minder CO2 in de ruimte. Door de setpoints aan te passen kan het systeem zich automatisch aanpassen aan de nieuwe eisen.

Het wordt aanbevolen om de tijdens kantooruren te ventileren middels het ventilatiesysteem. Het verhogen van de luchttoevoer op ruimteniveau is erg belangrijk. Als men langere tijd met meerdere mensen in één ruimte zit, bijvoorbeeld een vergaderruimte, is het pas echt veilig als je minimaal 60 m3 per uur aan verse lucht per persoon toevoert. Dat is veel, maar veel installaties kunnen dit gewoon leveren, met al dan niet wat lokale aanpassingen. Het ventileren van ruimten met openen ramen is een mogelijkheid wanneer er geen personen in de ruimten aanwezig zijn.

Ook buiten de kantoortijden is ventileren belangrijk. Het controleren hoe de bedrijfstijden staan ingesteld en op welke stand het systeem staat is relevant. Als er meerdere ventilatiestanden ingesteld kunnen worden, kan er ’s nachts op een lagere stand geventileerd worden om ’s ochtends weer op maximale stand te ventileren. Hiermee kan energie worden bespaard zonder dat dit ten koste gaat van de gezondheid.

Essentiële onderdelen om aan te denken bij het opnieuw opstarten of weer in gebruik nemen van gebouwen zijn het uitzetten van recirculatie en warmteterugwinning systemen. Het is niet wenselijk om de vervuilde lucht weer in het gebouw terug te blazen. De filters die nu in het systeem zitten zijn naar alle waarschijnlijkheid te grof om de kleine druppels uit de lucht te filteren.

Ventileren, ventileren, ventileren

Goed ventileren van ruimtes waar mensen werken en samenkomen is een ontzettend belangrijke maatregel bij het tegengaan van het COVID-19 virus als kantoren straks weer ‘open’ mogen. Kernwaarde Groen helpt u een veilig, comfortabel en gezonde werkomgeving te realiseren. Dit doen wij door de criteria van “de Nieuwe Norm” toe te passen.

Daarnaast kunnen we meekijken met uw klimaat installaties, om verspreiding via gebouwinstallaties tegen te gaan:

  • Ontwerp uitgangspunten huidige installaties(s)
  • Controle recirculatie en warmteterugwinning
  • Controle debieten in (vergader)ruimtes
  • Check bedrijfstijden
  • Nachtinstellingen
  • Ventilatievoud
  • CO2 setpoints vraag gestuurd systeem
  • Het ontwerpen en opstellen PVE (uitgangspunten) om installaties(s) aan te passen.

Tevens kunnen wij een Quickscan uitvoeren middels een klimaat analyse. Doel van een klimaat analyse (of quickscan) is om vast te stellen of de waarden temperatuur, relatieve luchtvochtigheid, gehalte vluchtige organische stoffen (VOS), fijnstof en het gehalte aan CO2 voldoen aan de gestelde normen. In het geval van COVID-19 is vooral dit laatste van belang. Zodoende kan er worden vastgesteld of de eventuele aanwezige klimaatinstallaties voldoen. Middels het CO2-gehalte kan met een uitspraak doen over het ingestelde ventilatievoud en daarmee over de hoeveelheid inblaas van schone lucht per persoon. Het is wenselijk dat deze waarde niet de 800 ppm overschrijdt.

Voorbeeld: kantoor met te weinig ventilatie


Voorbeeld: kantoor waarbij gedurende enkele uren per dag het gehalte aan CO2 te hoog is. Er wordt te weinig of onvoldoende geventileerd waardoor besmettingsrisico toeneemt.

Nu openen van gebouwen

Wilt u uw gebouwen weer openen, maar weet u niet waar te beginnen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij nemen graag de mogelijkheden met u door. Meer informatie over de Klimaat analyse vindt u hier.