Waarom BENG of volgens #deNieuweNorm renoveren?

 In Blog

Bijna Energieneutrale gebouwen (BENG) kennen veel voordelen, vooral op het gebied van comfort, exploitatie en milieu.

Wat zijn de BENG-indicatoren?
In BENG wordt de energieprestatie van een gebouw uitgedrukt in 3 indicatoren:

  • BENG 1: Energiebehoefte: De hoeveelheid energie die nodig is om een gebouw te verwarmen en te koelen, uitgedrukt in kWh per m2 per jaar. Deze indicator gaat over het beperken van de energievraag en het tegelijkertijd behouden van een comfortabel binnenklimaat in een gebouw. Dit kan bijvoorbeeld door isolatie en slim gebruik van de warmte en het licht van de zon.
  • BENG 2: Primair fossiel energiegebruik: de hoeveelheid energie uit niet-hernieuwbare bronnen in kWh per m2 per jaar. Energiezuinige maatregelen, zoals een warmtepomp, verlagen het primair energiegebruik. Hierbij mag je duurzaam opgewekte energie door bijvoorbeeld zonnepanelen aftrekken.
  • BENG 3: Aandeel hernieuwbare energie: dit is het percentage hernieuwbare energie van het totale energieverbruik. Hernieuwbare energie is bijvoorbeeld de opbrengst uit zonnepanelen, warmtepompen en biomassa.

BENG vervangt EPC voor energieprestatie nieuwbouw
De energieprestatie van een gebouw geeft aan hoe energiezuinig het utiliteitsgebouw is. De eisen aan de energieprestatie worden regelmatig aangescherpt. De energieprestatie wordt nu nog uitgedrukt in de energieprestatiecoëfficiënt (EPC). Per 1 januari 2020 wordt de EPC voor nieuwbouw vervangen door BENG-eisen. Ook bestaande gebouwen kunnen we naar BENG (een Bijna Energie Neutraal Gebouw) aanpassen.

Wat is het verschil tussen De Nieuwe Norm met Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG)?
Wij hebben het al vaker over #DeNieuweNorm, een initiatief van Kantoor vol Energie, onderdeel van Platform31. Nog een keer kort toegelicht: De Nieuwe Norm staat voor een kantoor dat op locatie net zoveel energie opwekt als dat het kantoor en de kantoorgebruiker(s) nodig hebben. Kantoren met hun gebruikers mogen volgens De Nieuwe Norm slechts 50 kWh/m2 jaar verbruiken.

De belangrijkste verschillen tussen De Nieuwe Norm en BENG zijn:

  • BENG richt zich alleen op nieuwbouw en De Nieuwe Norm richt zich vooral op bestaande kantoren en is ook toepasbaar op nieuwbouw.
  • BENG gaat uit van 50 kWh/m2 voor het energiegebruik van het kantoor, terwijl De Nieuwe Norm uitgaat van 35 kWh/m2 per jaar.
  • BENG stelt geen eisen aan het verbruik van de Gebruiker en De Nieuwe Norm gaat uit van maximaal 15 kWh/m2 per jaar.
  • BENG staat het gebruik van fossiel opgewekte energie toe (25 kWh/m2 per jaar) en De Nieuwe Norm gaat uit van 100% duurzaam opgewekte energie.
  • BENG stelt geen eisen aan het binnenmilieuklimaat en De Nieuwe Norm gaat uit van een optimale situatie voor het binnenmilieuklimaat.
  • BENG vraagt niet om gegarandeerde prestaties.

We krijgen regelmatig de vraag; “De Nieuwe Norm is dat net zo iets als BREEAM?”
Nou nee.

Wat zijn dan de verschillen van BREEAM, LEED, GPR en Greencalc+ met De Nieuwe Norm?
BREEAM, LEED, GPR en Greencalc+ zijn beoordelingsmethodes om de duurzaamheidsprestatie van gebouwen te bepalen. Zij worden gebruikt om gebouwen te analyseren en gericht te kunnen verbeteren. De scope van de onderdelen waarop de duurzaamheidsprestatie wordt bepaald, verschilt per beoordelingsmethode en is in alle gevallen breder dan alleen energie.

De Nieuwe Norm is geen beoordelingsmethode, maar is een set van randvoorwaarden om op basis van een ValueCase tot energieneutrale kantoren te komen. De Nieuwe Norm focust alleen op het behalen van energieneutraliteit in combinatie met een comfortabele en gezonde werkplek.
Alle genoemde beoordelingsmethodes zijn goed te combineren met De Nieuwe Norm. De Nieuwe Norm vervangt deze beoordelingsmethoden niet en vice versa.

“Paris proof”
De Dutch Green Building Council heeft een plan ontwikkeld om de energietransitie voor de gebouwde omgeving te versnellen: het Deltaplan Duurzame Renovatie.

“Voor kantoren geldt een voorlopig energieverbruik van 50 kWh per m2 per jaar. Voor het totale energiegebruik, dus voor het gebouwgebonden en gebruikersdeel samen. Kantoren die gemiddeld niet meer dan 50 kWh per m2 per jaar gebruiken, stoten in 2050 geen CO2 meer uit op basis van de beschikbaarheid van hernieuwbare energie. Gebouwen die dat kunnen aantonen kunnen in de toekomst van de DGBC het predicaat ‘Paris proof’ krijgen.”

Wij gaan natuurlijk niet wachten tot 2050 om gebouwen “Paris proof” te maken. We hebben laten zien in onze pitch en Business case dat wij het nu al kunnen waar maken. En ik ben er van overtuigd dat we de eerste bestaande kantoren binnenkort BENG maken !

Waarom BENG of volgens #deNieuweNorm renoveren?
Om een aanzienlijke vermindering van conventioneel energieverbruik en uitstoot van broeikasgassen te bewerkstelligen. De noodzaak om (bijna) energieneutraal te bouwen en te renoveren neemt sterk toe: niet alleen vanwege de klimaatverandering maar ook vanwege het afbouwen van betaalbare fossiele energie (bijvoorbeeld minder gas in Nederland).

Uitnodiging:
Heeft u behoefte aan toekomstbestendige kantoren of een gezonde en energie-neutrale huisvesting?
Neem dan gerust contact met mij op of kom eens langs voor een kop koffie.

Robert Sengers | Kernwaarde Groen

Recommended Posts